MENJAGA DAN MELESTARIKAN BUDAYA JAWA

KULON PROGO-DINKOPUKM

Menjaga dan melestarikan budaya Jawa merupakan tugas semua warga masyarakat Jawa itu sendiri maupun orang yang hidup di Jawa maupun orang dan semua pihak yang peduli terhadap budaya Jawa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) budaya yang dimiliki begitu kental dan masih senantiasa dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.Di DIY ada beberapa tradisi yang mencerminkan pelestarian budaya Jawa salah satunya yaitu tradisi Kamis Pahing. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah DIY, setiap siswa sekolah, Perangkat Kelurahan maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Tingkat Kapanewon sampai Pemerintah Kabupaten menggunakan pakaian tradisonal Gagrag Ngayogyakarta.

Kamis Pahing (6/2/2020) pagi, pukul 07.45 WIB di halaman Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan apel pagi. Seluruh petugas dan peserta apel pagi tersebut menggunakan pakaian adat Jawa Gagrag Ngayogyakarta.

Hadir pada apel pagi tersebut, Kepala Dinas (Dra. Sri Harmintarti, MM), Sekretaris Dinas (Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH., MM), seluruh Kepala Bidang, Kasub. Bag, Kepala Seksi, seluruh karyawan, dan siswa PKL. Sebagai pemimpin apel Sudakir, pembawa acara Tri Wulan Niken Lestari, SE, dan penerima apel Sutrisno Purwoto, S.IP. Dalam apel tersebut Sutrisno menyampaikan tentang Busana Kejawen Gagrag Ngayogyakarta dengan bahasa Jawa. Isinya sebagai berikut:

Busana kejawen punika ngrewat saliring pralambang utawi pralampita, utaminipun tumrap tiyang Jawi ingkang asring ngginakaken. Busana kejawen pepak sanget piwulang ingkang sinandi, pepak piwulang-piwulang luhur.

Piwulang salebeting busana kejawen punika minangka piwulang ingkang wonten gayutanipun kaliyan tumindak manungsa ing ngalam donya, amrih saged laras antawisipun jagad alit lan jagad ageng. Gagayutanipun kaliyan sambetanipun manungsa setunggal lan manungsa sanesipun, punapadene antawisipun manungsa lan Gusti Ingkang Akarya Jagad.

Wandaning Busana Kajawen Tumrap Kakung

Parabot wujud wandaning busana kakung, ing antawisipun:

1.  Iket (blangkon), punika sarana panutuping sirah, punia mengku piwulang supados manungsa punika sageda ngiket raos gunggung dhiri / utawi umuk, mila ingkang puniket punika sirah, jer sirah punika papanipun sedaya pakarti pengangen-angening manungsa.

2.  Rasukan, minangka titahing Gusti Ingkang Akarya Jagad manungsa kedah ngrasuk utawi ngracut kapitadosan agami.

Rasukan Kakung Gagrag Ngayogyakarta

Surjan Sembagi, utawi asring winastan surjan kembangan, punika sejatosipun busana ingkang mligi dipun agem dening Sampeyan dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang jumeneng nata, lan ugi Sri Paduka Kangjeng Gusti Adipati Pakualam ingkang jumeneng nata. Ananging adatipun ugi kaginakaken ing upacara pawiwahan.

Surjan Lurik, surjan lurik limrah kaginakaken kawula Ngayogyakarta ing padintenipun.

Pranakan biru lurik telu papat, busana punika minangka busana dhines tumraping abdidalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Atela, wujuding busana kadosdene jas kanthi werni polosan, adatipun busana punika dipun agem dening para abdidalem apangkat bupati sapanginggil nalika pisowanan salebeting kraton.

Wujuding awisan ing busana Kajawen Gagrag Ngayogyakarta

Sinjang batik ingkang dados awisan, ing antawisipun:

-  Parangbarong, corek batik punika mligi dipun agem dening Ngarsadalem Inkang Sinuwun Kanjeng Sultan, menawi pinuju pisowanan ageng.

-  Parangrusak, corek batik punika mligi dipun agem dening para nalendra, adipati, gusti pangeran.

-  Parangslobog, corek batik punika kaginakaken kangge lurunipun layon sentana dalem sakderengipun kasarekaken.

-  Kawung ageng, corek batik punika dipun agem dening para sentana dalem, putra dalem awit dhawuh dalem nalika pisowanan mirunggan.

Ingkang kula aturaken punika nembe saperangan alit saking busana Kejawen Gagrag Ngayogyakarta. Saha kawuningan bilih seserepan punika kula petik saking seratanipun R.Syah. Kagem busana Kejawen Gagrag Ngayogyakarta kagem busana putri badhe dipun aturaken ing dinten Kamis Pahing setunggal lapan malih.

Sutrisno mengakhiri dengan mengajak seluruh peserta apel untuk menjaga dan melestarikan budaya Jawa, sehingga kedepan bisa diwariskan kepada generasi penerus.